Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben basiskennis van de problematiek van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg;
  2. hebben kennis over het ontstaan en de verschijningsvormen van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg;
  3. zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
  4. kennen de signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg;
  5. hebben de benodigde basisvaardigheden voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van de signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg;
  6. kennen het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
  7. hebben zicht op hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie t.a.v. de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg;
  8. zijn bekend met de regionale/lokale aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg en weten gebruik te maken van netwerken en kennisbronnen;
  9. kunnen de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur:

1 dag; 6 uur begeleid + 2 uur onbegeleid (toets)

Accreditatie:

Registerplein (ID309539: 8 registerpunten voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ-agogen, aandachtsfunctionarissen, cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen